OFFLINE SHOP map
301, 99-1, EULJI-RO,
JUNG-GU, SEOUL
BUSINESS HOURS
Thu-Sat.
1pm~7pm
오프라인 매장 지도보기
서울시 중구 을지로
99-1, 301호
영업시간
목요일부터 토요일까지
낮 1시부터 저녁 7시까지
CS center
02-2261-4015
shop@nicepress.kr
BUSINESS HOURS
Thu-Sat.
1pm~7pm
고객센터
02-2261-4015
shop@nicepress.kr
업무시간
화요일부터 토요일까지
낮 1시부터 저녁 7시까지
instagram
@hi_niceshop
twitter
@hi_niceshop
facebook
@HI.NICESHOP

패턴 노트 – Button Up / Rot / M.K.B.C. / Universe

쓰는 사람들을 위한 문구를 만드는 소소문구가 제작한 패브릭 브랜드 키티버니포니의 패턴 노트입니다.

키티버니포니 노트 4
Button Up / Rot / M.K.B.C. / Universe

 – 구성 | 무선노트 64
 – 크기 | 105 x 148mm
 – 커버 | 240gsm 종이
 – 내지 | 100gsm 미색 중성지
 – 제본 | 360 펼쳐지는 미싱 실제본

 

 

Button Up

 

Rot

 

M.K.B.C.

 

Universe

 

 

소소문구 instagram@sosomoongoo

Related Items

Top